Geodezie Bílovec - zeměměřičské služby, zaměřování pozemku
nejen zaměříme, ale také za vás vše vyřídíme
volejte
+420 777 945 201

Geometrické plány

Geometrický plán je výsledek zeměměřických činností a vyhotovuje se v případě, že na části pozemku dojde ke změně, kterou je třeba zapsat a zakreslit v katastru nemovitostí.

Geometrický plán je ve všech případech technickým podkladem pro případný zápis do katastru nemovitostí a neoddělitelnou součástí příslušné listiny (kolaudační rozhodnutí, rozhodnutí o přidělení čísla popisného, kupní smlouva...), podle které má být proveden zápis do katastru nemovitostí.

O zápis do katastru nemovitostí požádá vlastník parcely dotčené změnou. Do té doby je geometrický plán pouze uložen v technické dokumentaci katastrálního úřadu.

Je třeba také pamatovat na včasné zadání zakázky na vyhotovení geometrického plánu. 
Úspěšnému předání zakázky totiž předcházejí tyto činnosti:

  • objednání zakázky
  • vyhledání technických podkladů v dokumentaci katastrálního úřadu
  • měření v terénu
  • přidělení parcelních čísel katastrálním úřadem
  • zpracování geometrického plánu a ověření
  • potvrzení geometrického plánu katastrálním úřadem

Platnost vyhotoveného geometrického plánu není omezena, pokud nedojde na dotčených parcelách k jinému zápisu, který by způsobil nesoulad mezi údaji v katastru nemovitostí a dosavadním stavem ve výkazu výměr geometrického plánu.

Druhy geometrických plánů

Geometrický plán pro zaměření stavby

Tento druh geometrického plánu se vyhotovuje v případě zaměření dokončené budovy před kolaudací.

Např. novostavby, přístavby, garáře apod.

Geometrický plán se vyhotovuje na budovy pevně spojené se zemí, které mají obvodové stěny a střešní konstrukci.

Geometrický plán pro rozdělení pozemku

V případě vyhotovení tohoto geometrického plánu upozorňujeme na nutnost (při pozdějším zápisu plánu do katastru nemovitostí) doložit souhlas příslušného stavebního úřadu s dělením pozemku.

Geometrický plán na zřízení věcného břemene

Tento geometrický plán se vyhotovuje pouze v případě, že věcné břemeno bude zřízeno pouze na části zatíženého pozemku. Rozsah věcného břemene bude vyznačen v grafické části geometrického plánu. Do katastrální mapy se nezakresluje.

Geometrický plán na doplnění pozemku ze zjednodušené evidence

Jedná se o doplnění katastru nemovitostí o pozemek vedený ve zjednodušené evidenci, tedy o pozemek nezobrazený v katastrální mapě, sloučený do honu.

Po vytýčení pozemku a vyhotovení geometrického plánu bude mít pozemek přiděleno parcelní číslo v katastru nemovitostí a výměru určenou ze souřadnic.

Vytyčení vlastnické hranice

Hranice pozemku se v terénu vytyčují z podkladů platné katastrální mapy.
Nejčastěji se tyto práce provádí, pokud vlastník kupuje nebo prodává pozemek,
jehož hranice nejsou v terénu pevně označeny. Může nastat i případ, že se pochybuje
o správnosti již stávajícího oplocení(označení).
S výsledkem vytyčovaných prací je třeba seznámit vlastníky všech dotčených parcel.
Znát hranici svého pozemku je velice výhodné nejen pro zabránění případným
sporům se sousedy, ale také ze stavebního hlediska.
Před započetím jakékoliv stavby doporučujeme zkontrolovat hranice pozemku.

Novinky

Podzim je tady a v lesích začíná být vidět.

Jak naznačuje titulek, listí se barví a padá k zemi ... Nejlepší čas, až do jara, na vytyčování vlastnických hranic v lesích. Neváhejte a zavolejte, společně se podíváme, co můžeme udělat právě pro Vás.

Poradenské služby

Poradenské služby stávajícím i novým klientům poskytujeme zdarma. Rádi vám věnujeme svůj čas.

Kontaktní telefon

Od října 2016 bude v provozu pro naši kancelář pouze mobilní telefonní číslo 777 945 201. Děkujeme za pochopení.

Dokumenty ke stažení

Stáhněte si potřebné formuláře.